Mechanical License

Giấy phép tái bản một bài hát trên nền tảng digital & physical.
Giấy phép tái bản một bài hát trên nền tảng digital & physical.
Description
Loại giấy phép này được sử dụng khi một bản sao của một bài hát được thực hiện in ấn, sản xuất, phát hành thông qua nền tảng digital & physical.