Print License

Giấy phép bắt buộc khi sao chép hoặc in ấn lại lời bài hát.
Giấy phép bắt buộc khi sao chép hoặc in ấn lại lời bài hát.
Description
Giấy phép này được sử dụng để sao chép hoặc in ấn lại lời bài hát của bản nhạc mà các nghệ sĩ đã sáng tác. Giấy phép in ấn là bắt buộc đối với mỗi bài hát được sao chép hoặc sử dụng bởi bên thứ ba. Loại giấy phép này có thể cần thiết để tạo một cuốn sách về âm nhạc hay lời thoại trong phim ảnh...