Theatrical License

Giấy phép dành cho nơi bài hát được dự định phát thanh.
Giấy phép dành cho nơi bài hát được dự định phát thanh.
Description
Giấy phép sân khấu là bắt buộc, nơi bài hát được dự định phát thanh ở bất kỳ địa điểm công cộng. Ngay cả khi Performance License là miễn phí - Giấy phép Theatrical License vẫn cần thiết cho bất kỳ cơ sở hoặc bất kỳ địa điểm nào có liên quan đến việc sử dụng tác phẩm. "Play" được định nghĩa trong Luật Nhà Hát 1968 là "Bất kỳ tác phẩm kịch tính nào, cho dù có hứng thú hay không, đóng vai trò trong một phần hoặc toàn bộ phần trình bày và biểu diễn bởi một hay nhiều người, dù bằng lời nói, ca hát hay hành động, đều được xem là có liên quan đến việc sử dụng tác phẩm."